Συγγραφή σύντομης ιστορίας (Μικροσενάριο Αγγλικής Γλώσσας)

Το σχέδιο μαθήματος αφορά σε μαθητές γυμνασίου, επιπέδου Β1-Β2 κι έχει ως στόχο να τους οδηγήσει και να τους εμπνεύσει στη συγγραφή μιας σύντομης, τρομακτικής ιστορίας με αφορμή τη γιορτή…

0 Comments

Τέλος

Δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο