Εκπαιδευτικό Yλικό Γ Tάξης

 Ιστορία

mathimatika ok

Διδάσκων:
Ελένη Μακράκη

Αρχαία

mathimatika ok

Διδάσκων:
Ελένη Μακράκη

Αρχαία

mathimatika ok

Διδάσκων:
Ειρηνη Σταυρακάκη

Αρχαία από μετάφραση
(Ελένη τ. Ευριπίδη)

mathimatika ok

Διδάσκων:
Σταματία Κουβαρά

Φυσική

mathimatika ok

Διδάσκων:
Σταύρος Κατσοπρινάκης

Χημεία

mathimatika ok

Διδάσκων:
Χρήστος Καντιδάκης

Αγγλικά

mathimatika ok

Διδάσκων:
Βάλια Σκυβαλάκη

Πληροφορική

mathimatika ok

Διδάσκων:
Μανώλης Τυλλιανάκης